.

.

Sabtu, 07 April 2012

MENGENAL RIYADHOH DALAM THORIQOH


Riyadhoh, atau disiplin asketis atau latihan kezuhudan dipahami oleh ibnu Arabiy sebagai:

" tahdzibul akhlak (pembinaan ahklak) yaitu tankiyyatuha watathiiruha mimma laa yaliiku biha " (penyucian dan pembersihan jiwa dari segala hal yang tidak patut untuk jiwa). 


Karena itu riyadhoh adalah alat dan bukan tujuan. Disamping istilah Riyadhah ,para ulama Tasawwuf juga menggunakan istilah ‘mujahadah’. Imam qusyairi menempatkanya dalam rangkaian maqomat atau madarij arba as-saluk.

Sedangkan Abdul Wahab Sa’roni menempatkanya sebagai bagian dari Adab al-murid Finafsihi (etika murid terhadap diri sendiri). Para ulama thoriqoh melandaskan riyadhoh atau mujahadah ini pada banyak ayat Alqur’an hadist Rosululloh dan penuturan pengalaman para ulama tashowuf.

1. Landasan ayat Al-Qur'an yang dijadikan pegangan tentang Riyadhoh dalam Thoriqoh antara lain:


firman Alloh : " wa amma man khofa maqoma robbihi wa nahannafsa a’nil hawa faa innal jannata hiyal ma’wa (ma’wa tempt tinggal) " (QS An najiat:40-41)

Demikian pula ayat lain :
" Walladziini jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa innalloha lama’al muhsiniin " (Qs Al ankabut 69)

Adapun hadist yang di jadikan landasan adalah penegasan Rosululloh yaitu tentang fungsi kerosulanya; 
1. " innama buistu li utammima makarimal akhlak " (HR Baihaki dari Abu Hurairoh).
2. " afdolull jihad kalimatu adlin inda shultonin jaiirin " ( Jihad yg paling utama adalah mengemukakan kata keadilan dihadapan penguasa yg semena mena )
. (HR Abu daud)

Mengemukakan keberanian di hadapan penguasa dzolim tentu membutuhkan keberanian dan tidak takut kecuali dengan Alloh . sifat ini tidak mungkin menjelma bila kita masih dikuasai hawa nafsu dan cinta dunia.

2. Urgensi riyadhoh atau mujahadah dikemukakan oleh banyak ulama,

1. Abu Ali ada-daqok guru imam Qusyairi, menyatakan :

" Man jayyana dhohirohu bil mujahadah (riyadoh) hassanallohu sarooirohu bil msyahadah, wa’lam anna man lam yakun fi bidayatihi shohiba mujahadatin lam yajid min hadihit thoriqotihi "
( Siapa yang menghiasi lahiriyahnya dengan mujahadah(riyadoh) Alloh memperindah bathinnya dengan kemampuan musyahadah (menyaksikan ke Agungan Alloh denga hatinya, menyaksikan yang ghoib sejelas yang di lihat mata lahiriyahnya) Dan ketahuilah bahwa siapa yang pada awalnnya tidak mujahadah, maka ia tidak akan mencicipi semerbak aroma wangi dalam Thoriqoh ). 


2. Abu Usman aL-Magribi berkata:
" Man donna annahu yuftahu lahu sa’iun min haadhihit thoriqot au yuksafa lahu an syai’n minha illa bilujumil musyahadah fahuwa mukhtiun " ( Siapa yang mengira bahwa ia akan di bukakan sesuatu untuknya thoriqoh ini atau disibakkan sedikit saja dari thoriqoh ini tanpa mujahadah sungguh ia keliru ).

Ungkapan populer (al haroka barokah juga bisa di pahami dalam kontek riyadhoh ). 

3. Abu Ali addaqqoq berkata : 
”Harokatuddowahir tujibu barokatus sarooir “ ( gerakan tubuh lahiriyyah "mujahadah riyadhoh" menghasilkan keberkahan pada jiwa ).

4. Yahya bin mu’adz sebagai mana di kutip imam Al Ghojali menegaskan : 

" a’daul insan salasatun dunyahu wasaithonun wanafsuhu fahtaris minaddunyahu bijjuhdi wa minassyaithonu bimukholafatihi waminannafsi bittarkissahawat ". Arriyadotu ala arbaati aujuhin : al quutu minatto’am walgomdu minal manam walhajatu minal kalam wal hamlul ada min jamiil anam fayatawalladu min killatit to’am mautussahawati wamin killatil manam shofwul iroodaah wamin killatil kalam assalamatu minal aafat wamin ihtimaalil adaa albulugu ilal gooyaat :
3. Riyidhoh dalam TQN 


Riyadoh itu mencakup 4 aspek

 1. Mengurangi makanan pokok
 2. Mengurangi tidur
 3. Mengurangi bicara yg tdk perlu
 4. Menanggung derita karena di ganggu banyak orang. 
Target mengurangi makan supaya mengendalikan keinginan liar yang menjerumuskan, target sedikit tidur bersihnya berbagai keinginan, target sedikit bicara selamet dari berbagai bencana,target menanggung derita diganggu banyak orang adalah sampai tujuan.

Didah Residah Mubaroq salah seorang puteri KH. Abdullah Mubaroq Bin Nor Muhammad RA, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya, menjelaskan riyadhoh yang bisa di amalkan antara lain :
 1. 40 malam mandi 40 x tiap tiap malam
 2. 40 malam melek / tidak tidur
 3. 40 hari berpuasa
 4. 40 hari tidak makan nasi)
 5. 40 hari tidak makan garam
 6. 40 hari tidak minum
 7. 40 hari Kholwat gak boleh ketemu orang sama sekali.
 8. 40 hari tidak boleh bersentuhaan dengan wanita, sekalipun anak kecil.
 9. 40 hari lisan tidak bicara (tapa bisu)
Riyadhoh yang di ajarkan oleh Sulthon Aulia fii hadza Zaman Syech Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin QS, Kepada ikhwan TQN SURYALAYA kurang lebih sama dengan riyadhoh yang di ajarkan pangersa Abah Sepuh RA. Riyadhoh ini secara umum tidak di berikan oleh mursyid kepada Murid kecuali murid yang meminta. 

Ingat ! Jangan pernah mengamalkan riyadhoh tanpa ijazah dari seorang mursyid dan juga  jangan pernah meminta riyadhoh kepada selain mursyid atau orang yang tidak di beri otoritas oleh mursyid. Riyadhoh dan do’anya adalah satu paket.
4. Pelaksanaannya Riyadhoh sbb:
 
Bangun setiap malam dari jam 2.00, paling telat jam 3.00 wib,selama 40 hari.Dasarnya Firman Alloh : ( QS Al-Baqoroh;222)
1. Bangun Tidur

 1. Doa sebelum mandi ( masuk jamban ):" A'udzubillahi minal khubusi wal khobais "
 2. Diawali dengan mandi taubat, Dengan niat : " Robbi anzilni munzalan mubarokan waanta khoerul munziliin ".
 3. Setelah mandi (keluar jamban) : " Alhamdulillahi ladzi adzhaba aniyaladza wa'afani ashshadu anla ilallaah wa ashadu anna muhammadarrosululloh ".
2. Sholat
 1. lalu shalat syukrul wudhu 2 raka'at: Usholli sunnatan syukrul wudhu rok'ataini lillahi ta'ala Allohu Akbar.
 2. Sholat tahiyatul masjid 2 raka'at: Usholli sunnatan tahiyatal masjid rok'ataini lillahi ta'ala Allohu Akbar
 3. Shalat taubat 2 raka’at: Usholli sunatat taubati lillahi ta'ala Allohu Akbar
 4. Shalat tahajud (boleh 6 atau 8 roka'at): Usholli sunnatat tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala Allohu Akbar
 5. Shalat tasbih 4 raka,at : Usholli sunnatat tasbihi rok'ataini lillahi ta'ala Allohu Akbar
 6. Shalat witir 11 paling sedikit 3 raka’at: Usholli sunnatal witri tsalatsa lillahi ta'ala Allohu Akbar 
 7. Dilanjutkan dzikir jahar 165 x (dengan cara yang biasa), lalu dzikir khofi sebanyak-banyaknya (dengan cara yang biasa) sampai subuh.
3. Doa Khusus
 
Setiap riyadhoh yang di ajarkan kepada murid selalu di iringi do’a khusus yang di berikan secara khusus pula oleh mursyid. Do’a itu menjadi simbol support mursyid bagi murid . Di samping itu, pada redaksi do’a riyadhoh terdapat tsamroh / hasil bila riyadhoh telah di tunaikan dengan baik. Untuk do’a mandi taubat do’anya tertera pada QS Al Mu’minun ayat 29.

4. Tidak makan nasi ikan dan daging

Dasarnya:
 1. Persoalan makan adalah mubah, tak tampak pahala atau dosa. Bila makan di niatkan untuk ibadah maka akan medapatkan pahala. Bila meninggalkan makan diniatkan untuk ibadah, kita juga dapat pahala.
 2. Pelaksanaan tidak makan nasi, daging dan ikan selama 40 hari 40 malam. Boleh makan telur dan madu.
 3. Do’a : Allohumma yassir alayyal yusrol ladzi yassartahu a’la kastsiirim min i’baadik, wa agnini bifadlika ‘amman siwaaka.  
5. Puasa kifarat.
Dasarnya :
 1. Sabda rosululloh : man shoma yauman fi sabilillah ba’adal llohu yaumal kiyamah wajhahu a’ninnari sab’iina khoriifa (HR. Bukhori)
 2. Pelaksanaan puasa pada hari selasa, rabu dan kamis. Pada malam jum’at tidak tidur dari matahari terbenam sampai terbit fajar(sholat Subuh) di lakukan selama 7 pekan.
 3. Pada malam jum’at membaca do’a berikut sebanyak 129x : Allohu lathiifun bi i’badhi yarjuqu mayasyaa wahual qowiyyul aziz (As-syuro 19)
 4. Puasa 13 hari dan melek 36 jam tidak boleh  menyender
 5. Melek sehari tidur hanya 2 jam
6.Tidak tidur malam jum’at ( untuk salat dan dzikir )
Dasarnya
 
" innal muttaqiina fii jannatiw wa’uyuunin a’hidiina maa aatahum Robbuhum innahum kaanuu qobla dzalika muhsiniinaa kaanuu qoliilam minallaili ma yahjauun wabil ashaari hum yasstaghfiruuna wafii amwalihim haqqo lissa,ili walmhruum "


Artinya :
sesungguhnya orang orang yang bertakwa berada di dalam taman taman (surga) dan dimata air mata air, sambil mengambil apa yg di berikan kepada mereka oleh tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang orang yg berbuat baik ; mereka sedikit sekali tidir di waktu malam ; dan di akhir malaam mereka memohon ampun (kepada Alloh ) dan pada harta harta mereka ada hak untuk orang miskin yg meminta dan orang miskin yg tidak mendapat bagian (QS Adz-Dariyat 15-19). 


Menurut ayat di atas, sipat atau karakteristik orang yang bertaqwa adalah ( kanuu qoliilim minal laili maa yahja’uun) sedikit tidur di waktu malam. Yakni melaksanakan salat, dzikir dan munajat kepada Alloh. Kata( yahja) sedikit berbeda dengan (yanam) kalau kata yahja sedikit tidur dan itu sebaliknya. Pengamalannya setiap malam jum’at tidak tidur dari matahari terbenam sampai terbit fajar, kurang lebih selama 1 tahun doa yang dibaca setiap malam jum'at sbb: Do’a yg pada malam jum’at
 1. Membaca fatihah kepada N Muhammad, Nabi khidir, N Ilyas, N Sulaiman.
 2. Membaca al fatihah, al ikhlas 3x,al falaq 1x, dan al nas1x.
 3. Membaca do’a berikut ini sebanyak 103x
" bissmillahir rohmaanirrohiim allohumma anntal awwalu falaisa qoblaka syaiun, wa antal akhiru falaisa ba’da syaiun wa antal a’liim. Wa antal qodiru innaka a’la kullisyaiin qodiir. Allohumma robbana anjil a’laina maaidatam minassamaaitakuunu lana ‘idal liawwalana wa ahiriina wa ayatan minka warjuqnaa wa annta khoirurrojiqiin "

Artinya :
Ya Alloh Engkau maha awal tak ada apapun sebelum Engkau. Engkau maha akhir tak ada apapun setelah Engkau. Engkau maha mengetahui sungguh Engkau maha mengetahui atas segala sesuatu . Engkau maha kuasa sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
Ya Alloh Ya tuhan kami turunkanlah pada kami suatu hidangan dari langit (yg hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu bagi orang orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda kekuasaan bagi Engkau. Beri rijqilah kami dan Engkaulah pemberi rizqi yang paling utama. (QS Al-maidah 114)

7. Jaya Sampurna

Dasar : Sama seperti melek malam jum’at
 1. Doa ya subbuhun 21x dengan menahan nafas, arahkan pada posisi diatas susu sebelah kiri
 2. Doa ya quddusun 21x dengan menahan nafas, arahkan pada posisi susu sebelah kanan
 3. Ya robbi aksyif li hadzal qolbi 21x dengann menahan nafas
 4. Ya a’limal ghoibi wasy syahadah 21x dengan menahan nafas arahkan pada posisi tengah dada
 5. Illallooh 21x arahkan pada posisi dibawah susu kiri
 6. Alam taro ilaa robbika kaifa maddzad dhilli 21x dengan menahan nafas
8. Tidak bersentuhan kulit dengan lawan jenis (Hizb saefi Yamani)
 

5. Mengenal Puasa Abah Sepuh


Puasa Abah Sepuh memang jarang sekali yang mengetahuinya, diantarannya adalah puasa mujahadah, ketika kita akan melaksanakan puasa mujahadah, Abah Sepuh melarang untuk ngomong-ngomong atau bilang sama orang lain bahwa kita sedang puasa, kecuali orang yang ada dirumah. 


Yang dimaksud puasa mujahaddah tersebut adalah tidak menolak suatu pemberian orang lain dan tidak meperlihatkan suatu amal kita kepada orang lain selain orang yang ada dirumah misal ketika kita puasa sunah mujahadah ada orang yang menawarkan minuman dan makanan dari orang lain yang tidak tahu kita berpuasa, maka makanlah apa yang telah mereka berikan kepada kita, sebab itu adalah rizqi kita dan penghormatan kepada si pemberi jangan sekali kali kita mengatakan saya sedang berpuasa. Inilah puasa Mujahadah

Menurut cerita Pangersa aang cianjur (wakil talqin) ketika disuruh oleh Abah Sepuh untuk melaksanakan shoum ( puasa ) dan menggarap sawah. Diam-diam Abah sepuh menyuruh orang untuk membawa makanan setiap akan dzuhur, 3 hari pertama Pangersa aang merasa kebingungan dan Abah Sepuh berkata, "balikan deui euy puasa teh" ( balik lagi puasanya ang ) Didalam kebingungan itulah Abah Engkos menjelaskan kepada Pangersa Aang, Bahwa puasa mujahadah itu adalah puasa menjaga hubungan manusia ( hablum minnas ) dan menanamkan sifat husnudzon kepada Manusia dan Sang Khalik.


Kalau kita laksanakan... subhanalloh mengandung efek psikologis yang sangat baik sekali untuk memantapkn dzikrulloh dan suatu pembelajaran, bahwa ketika kita melaksanakan puasa mujahadah tetap berhubungan dengan hablum minnannas ( hub sama manusia ) dan menanamkan sifat husnudhon 


Menurut H Wenda Menantu nya Pangersa Abah.
Bahwa kalau kita melaksanakan Riyadhoh dengan disertai amaliyah dzikir, manfaatnya sangat Dasyatnya, jantung bisa berdetak sinergi, seluruh tubuh bisa kedutan dan bergetar, qolbu terasa hangat, pikiran plong seperti tidak ada beban, kuku terisi dzikir, 360 lebih sendi terisi dzikir, rambut pun bisa bergerak,  sakit bisa jadi nikmat, otak tidak akan menciut dan sebagainnya

Ada juga riyadohoh yang diberikan Pangersa abah kepada H Wenda yaitu :

1. Riyadhoh setiap malam jumat di Pesantern Suryalaya pergi kamis siang, pulang ba'da jum'atan, 40 jum'at tidak boleh putus kira-kira 8 bulan terus menerus

2. Ibadahnya :

salat ashar dzikir khataman, magrib dzikir khataman, isya dzikir khataman, diteruskan ke atas dzikir di makam pangersa Abah sepuh, lanjut lagi manaqiban, istirahat 2 jam, lanjut mandi taubat jam 12 lewat. masuk mesjid slahat sukrul wudhu, tahiatul masjid, salah hajat, tahajud, shalat tasbih,shalat sirrullah shalat (........Khusus )salat witir, lanjut dzikir sampai teler, baru tawajuh sampai tarhim. Dilanjut shalat subuh, setelah itu ikut di talqin lagi,

3. Ngaras sambil bawa aqua ke pangersa Abah, cium tangan dan kaki , lanjut sarapan pagi, istirahat sampai jam 10 pagi, lanjut madi lagi, jam 11 masuk masjid ikut Dzikir sampai azan Shalat jumat, selesai salat, makan siang, lanjut pamit ke pangersa dan ke putra putri Pangersa,lanjut mampir ke bandung ke rumah nya kang wenda, shalat ashar disana...abis dari situ kembali ke kegiatan sehari hari...minggu besoknya pulang lagi ke Suryalaya, lakukan kegiatan yang sama selama 40 kali, efeknya sangat dahsyat kebiasaan itu bisa di praktekan di "rumah"


Efek positifnya : hijab terbuka, rahasia langit diketahui, rahasia terjaga ( Waliyullah ) 
Efek negatifnya : godaannya sangat besar bisa jadi dukun. Sedangkan pekerjaan ahli tharekat yang paling jelek itu jadi dukun, menolong orang dengan pamrih, atau keluar perkataan kalau bukan karena saya orang itu gak akan sembuh, atau mengharap imbalan lebih sehingga bisa jadi sombong. Bahkan bisa kena dosa syirik kalau sudah terkena dosa syrik, sangat sulit untuk kembali, mau nangis darah juga susah kecuali dengan pertolongan doa para sahabat ( wali ), atau Guru Mursyd persisi seperti dalam manqobah.
6. Melatih Dzikir Khofi

Yang sangat sulit dilakukan dzikir khofi adalah ketika melakukan segala aktifitas, dibarengi dengan dzikir khofi, misal sambil menulis atau membaca dibarengi ingat dzikir khofi.Itu sangat Sulit dilakukan jika tidak dibiasakan Diusahakan dan dibiasakan memulai sesuatu itu awali dengan ingat ( khofi ). Kalau ditengah-tengah berhenti, ingatkan lagi, di akhir lupa ingatkan lagi. 


Untuk menyiasatinya bisa pakai alarm hp yang setiap setengah jam atau satu jam sekali alarm itu berbunyi. atau bisa juga mengaplikasikan metode gambar, dengan melihat tulisan Ismu dzat, artinya kemana kita memandang dahulukan pandangan izmu dzat itu......ada metoda nya cara melatih melihat izmu dzat dengan pandangan dohir. 

Sebagai contoh : ambil buku kecil dan pena kaligrafi, lalu tulis kalimat Izmu dzat keliling kertas, sampai terisi penuh, setelah penuh tulis izmu dzat besar di tengah-tengah nya, pandagi terus sampai perih menetes air mata, lakukan lagi di kertas baru, terus sampai buku /kertas berisi tulisan ismu dzat....selamat mencoba


7. Godaan Dalam Dzikir

Kata Pangersa Abah Qs kalau kita melihat sesuatu di antara yang kita lihat ( Mata Bathin ), atau ada di tengah-tengahnya maka solusinya adalah bayangkan ismu dzat itu, sehingga apa yang kita lihat terhalang dengan bayangan ismu dzat. (dari ustadz Rachman Bafadzal) 


Jangan aneh kalo sedang Dzikir melihat ini atau melihat itu atau melihat sesuatu yang kita tidak pernah lihat, atau bayangan sehari hari atau kejadian kecelakaan tergambar di benak...atau merasakan sesuatu yang menjalar di tubuh. 

Abaikan saja dulu dan lanjutkan dzikir , kalau kaki kesemutan biarkan aja jangan di gerakan , nanti juga akan hilang sendirisekali kali belajar duduk dzikir dengan kaki di belakan satukan dua jari jempol, awalnya sakit sekali lama lama kalau seudah terbiasa tidak terasa , Biasakan tidur miring kekanan tangan ke pipi tawashul pendek aja ( tawashul khusus pendek tapi mantap bagi yang sudah tau) bagi yang tidak tau tawasul yang tau aja lanjut baca ya latiif sampai tertidur.


8. Rahasia Awet Muda

Adalah mandi malam, dan mandi setelah bangun tidur,sebelum shalat mau jam berapa aja silahkan , bangun jam 12, jam 2, jam 3, atau jam 4 langsung mandi jangan di tunda
Mandi sehat yang dianjurkan di Pontren Suryalaya adalah mulai jam 12 malam lewat, sampai jam 3 sore...berhasiat mencegah penyakit rematik dan bikin awet muda...rahasianya sbb;

 1. Doa sebelum mandi ( masuk jamban ): A'udzubillahi minal khubusi wal khobais
 2. Diawali dengan mandi taubat, Dengan niat : Robbi anzilni munzalan mubarokan waanta khoerul munziliin.
 3. Setelah mandi (keluar jamban) : Alhamdulillahi ladzi adzhaba aniyaladza wa'afani ashshadu anla ilallaah wa ashadu anna muhammadarrosululloh.

9. Kiat Memancing Rizqi

Orang yang memberikan kiat ini adalah salah satu kasepuhan tqn yang umur-nya sekarang kurang lebih 80 tahun, wajahnya bersih, dan beliau adalah seorang ahli pengobatan. Masih satu angkatan dengan wakil talqin Ajengan Nasution alm beliau adalah salah satu pembimbing di bandung kasepuhan. 


Kata beliau kalau mau mancing ikan itu harus dengan makanan yang di sukai ikan. Begitu juga dengan masalah rizqi, metodenya sama dengan memancing ikan. Pancing rizqi itu dengan shodaqoh/infak . Allah swt telah berjanji kalau engkau bersadakah pasti akan di lipat gandakan 10 kali lipat bahkan bisa lebih. 

Untuk itu selalu Niatkan kalau mau keluar rumah dan sediakan itu sediakan selalu uang untuk sedekeh disaku atau disompet, kalau bisa jangan recehan, nanti dapatnya recehan juga, bertemu siapapun bila ada yang meminta atau gelagat orang membutuhkan uluran tangan kita, berikan dan ingat jangan di hitung-hitung dan diceritakan kepada siapa pun.  

Jauhkan dari pikiran yang demikian, perbanyak bersilaturahmi dengan membawa buah tangan atau oleh oleh kesukaan nya. Biasakan pula memberi makanan nasi dan lauk kesukaan buat tamu, seperti yang di ajarkan pangersa Abah Sepuh, ( makanya di suryalaya mau ada tamu berapa ribu orang juga tidak pernah kekurangan makanan, selalu tercukupi ) dan ingat jangan mentang-mentang ada janji Allah swt, kita menunggu hasil pekerjaan itu, atau berharap segera, mendapat rejeki berlimpah. 

Lakukan itu terus menerus dan rasakan ketika mendapat suatu kenikmatan dan tercukupinya segala keperluan. Ingat di suryalaya itu di dalam mesjid nya tidak ada kotak amal, tidak seperti di mesjid pada umumnya. Itulah adalah sebuah simbol pelajaran bagi tiap muridnya.


Macam-macam Puasa kaum Sufi :
1. Puasa Wajib (Ramadan) : Puasa wajib sebulan Ramadan bagi orang-orang Islam.
2. Puasa Sunat :

 1. Hari 'Arafah( dalam bulan Zulhijjah )
 2. Hari 'Ashura
 3. 10 hari pertama bulan Zulhijjah
 4. 10 hari pertama bulan Muharram
 5. Seberapa banyak hari dalam bulan sya'ban
 6. Hari awal pada setiap bulan
 7. Setiap pertengahan bulan
 8. Pada setiap akhir bulan
 9. Pada setiap 13,14 dan 15 haribulan
 10. Pada setiap hari khamis
 11. Pada setiap hari Jumaat
 12. Pada setiap hari Isnin
 13. Pada setiap Puasa selang sehari sepanjang tahun ( puasa Nabi AlloH Dawud a.s )
Dan di-Larang berpuasa pada hari-hari 'Aidil Fitri' dan 'Aidil Adha', serta setiap hari sepanjang tahun, berturut-turut hari tanpa henti. Sabda Nabi saw: " Perbendeharaan dunia ini di-persembahkan kepada ku tapi aku menolaknya, lalu berkata: " Aku akan berpuasa satu hari dan berbuka esoknya. Apabila aku makan aku memuji Engkau (AlloH) dan apabila aku berpuasa aku memohon kasih sayang dari pada-mu." Dan kemudian Nabi saw. bersabda lagi,"Tidak ada puasa yang lebih baik daripada ini."

Sumber:
1. Ustadz Achmad Syarif Hidayat
2. Ustadz Rachman Bafadzal
3. Anfas Ghoibiyah Al-Akhyar
4. Buku Ibadah ( Syech Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Qs )
5. Maklumat Pontren Suryalaya

______________________________________________________________________________

Catatan Kaki: 
Dalil Hadits rahasia Amalan 40 hari : puasa, ibadah, tawajuhhan dzikir, dakwah

Hadits riwayat Abu Dawud dan Abu Nu’man dalam kitab Al-Hilyah :
Nabi Muhammad Saw. bersabda yang maksudnya : “Barangsiapa mengikhlashkan dirinya kepada Allah (dalam beribadah) selama 40 hari maka akan zhahir sumber-sumber hikmah daripada hati melalui lidahnya”. (HR. Abu Dawud dan Abu Nu’man dalam alhilyah). 
1. Imam at Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, ia mengatakan, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda:
مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ
“Barangsiapa yang shalat karena Allah selama 40 hari secara berjama’ah dengan mendapatkan Takbiratul pertama (takbiratul ihramnya imam), maka ditulis untuknya dua kebebasan, yaitu kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat kemunafikan.” (HR. Tirmidzi, dihasankan oleh Syaikh Al Albani (wahabi majnun) di kitab Shahih Al Jami’ II/1089, Al-Silsilah al-Shahihah: IV/629 dan VI/314).
  2. hadits yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman, dari Anas bin Malik radliyallah ‘anhu:
مَنْ وَاظَبَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَةِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لا تَفُوْتُهُ رَكْعَةٌ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا بَرَاءَتَيْنِ، بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ  “Siapa yang menekuni (menjaga dengan teratur) shalat-shalat wajib selama 40 malam, tidak pernah tertinggal satu raka’atpun maka Allah akan mencatat untuknya dua kebebasan; yaitu terbebas dari neraka dan terbebas dari kenifakan.” (HR. Al-Baihaqi, Syu’abul Iman, no. 2746)
3. Dalam kitab syarah al-hikam
Nabi SAW bersabda :” Barangsiapa Yang Mengamalkan Ilmu Yang Ia Ketahui Maka Allah Akan Memberikan Kepadanya Ilmu Yang Belum Ia Ketahui”.
4. Hadits qudsy shahih Riwayat Hakim
Dari Abu Darda Ra. berkata : “Aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabada, “Sesungguhnya Allah Swt berfirman kepada Isa As. : “Aku akan mengirimkan satu umat setelahmu (ummat Muhammad Saw.), yang jika Aku murah hati pada mereka, mereka bersyukur dan bertahmid, dan jika Aku menahan diri, mereka sabar dan tawakal tanpa [harus] mempunyai hilm (kemurahan/kemurahan hati) dan ‘ilm (ilmu) .” Isa bertanya: “Bagaimana mereka bisa seperti itu ya Allah, tanpa hilm dan ‘ilm?” Allah menjawab: “Aku memberikan mereka sebagian dari hilmKu dan ‘ilmu-Ku.” [HR. Hakim. Katanya Hadits ini shahihmenurut syarat Bukhary, tetapi ia tidak meriwayatkannya, sedangkan adzahaby menyepakatinya". I/348]
Keterangan : Hadits ini juga terdapat pada Muntakhab hadits SyaikhulHadits Maulana Yusuf, Hadits No. 27, Bab ikhlash dan Juga terdapat pada kitab Ucapan Nabi Isa as dalam kisah-kisah literature umat islam, Tarif Khalidi.
5. Dalam hadits qudsy (Kitab Futuh Mishr wa Akhbaruha, Ibn ‘Abd al-Hakam wafat 257 H).
Allah mewahyukan kepada Isa untuk mengirimkan pendakwah ke para raja di dunia. Dia mengirimkan para muridnya. Murid-muridnya yang dikirim ke wilayah yang dekat menyanggupinya, tetapi yang dikirim ke tempat yang jauh berkeberatan untuk pergi dan berkata: “Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa dari penduduk yang engkau mengirimkan aku kepadanya.” Isa berkata: “Ya Allah, aku telah memerintahkan murid-muridku apa yang Kau perintahkan, tetapi mereka tidak menurut.” Allah berfirman kepada Isa: “Aku akan mengatasi masalahmu ini.” Maka Allah membuat para murid Isa bisa berbicara dalam bahasa tempat tujuan mereka diutus.
6- Dalam hadis qudsi, Nabi Isa as. Juga bersabda:
“Isa As. berkata: “Buat kalian tidak ada gunanya mendapat ilmu yang belum kalian ketahui, selama kalian tidak beramal dengan ilmu yang telah kalian ketahui. Terlalu banyak ilmu hanya menumbuhkan kesombongan kalau kalian tidak beramal sesuai dengannya.” [ Diriwayatkan oleh (Abu 'Abdallah Ahmad bin Muhammad al-Syaibani) Ibn Hanbal (... – 241 H), Kitab al-Zuhd, 327. Dan (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad) Al-Ghazali (... - 505 H), Ihya' 'Ulum al-Din, 1:69-70].

6 komentar:

Tony_Irwan mengatakan...

Allhamdulilah . . . . Terima kasi atas informasi nya

Anfasku mengatakan...

kembali kasih Kang Tony_Irwan

KAIPAYANG mengatakan...

ASS terima kasih infonya dan share, Ihkwan Surabaya

Raka Orton mengatakan...

boleh d amalkan gk ni tnpa ijazah

Raka Orton mengatakan...

boleh d amalkan gk ni tnpa ijazah

PakDe Joyo mengatakan...

Jazakallah Khairan Katsiran wa Jazakallah Ahsanal Jaza

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes